Wskazania do badania krwi włośniczkowej płodu

Badanie krwi włośniczkowej płodu w przebiegu porodu prowadzimy w następujących sytuacjach położniczych: 1. Patologia ciąży: a. cukrzyca, b. przewlekłe zapalenie nerek, c. konflikt serologiczny, d. ciężka gestoza, e. nadciśnienie tętnicze, f. dystrofia płodu, g. niskie wartości estrogenów wydalanych z moczem, h. małowodzie, i. obciążony wywiad położniczy (obumarcie wewnątrzmaciczne w przebiegu poprzednich ciąż lub porodów), j. wysoki wskaźnik liczbowy zagrożenia płodu, k. inne powikłania ciąży, których wpływ na płód jest niewątpliwy. 2. Powikłania porodowe: a. przedłużony I okres porodu, b. przedłużony II okres porodu, c. podejrzenie o zaburzenia w przepływie krwi pępowinowej, d. podejrzenie o niewydolność maciczno-łożyskową, e. nadmierne napięcie macicy, f. zaburzenia w dynamice czynności skurczowej macicy, g. inne powikłania porodowe prowadzące do zagrożenia płodu. 3. Objawy zagrożenia płodu: a. ciężka bradykardia lub tachykardia, nawet stwierdzone jednorazowo, b. umiarkowana bradykardia lub tachykardia, powtarzające się kilkakrotnie w kolejnych przerwach międzyskurczowych, c. wahania czynności serca płodu (bradytachykardia, tachybradykardia), d. smółka w wodach płodowych stwierdzona amnioskopowo lub bezpośrednio, e. wykładniki zaburzeń czynności serca płodu stwierdzone badaniem kardiotokograficznym. Badanie powtarzamy w sytuacji, kiedy oprócz uprzednio stwierdzonych objawów zagrożenia płodu pojawiają się dalsze, jak również, gdy wartości pH są niższe od 7,25 i nie podjęto jeszcze decyzji rozwiązania.

Możesz również polubić…