Transfuzja

Przed transfuzją należy wykonać próbę zgodności (krzyżowąl krwi dawcy i biorcy. W tym celu sprawdzamy, czy we krwi dawcy i biorcy nie znajdują się przeciwciała skierowane przeciw antygenom krwinek czerwonych dawcy i biorcy. Wykonujemy to za pomocą: 1. odczynu aglutynacji w fizjologicznym roztworze soli, w temperaturze pokojowej, 2. odczynu koloidowego w temperaturze 37 °, 3. odczynu papainowego w temperaturze 37°, 4. pośredniego odczynu Coombsa. To ostatnie badanie jest obowiązujące u kobiet, które rodziły, roniły lub były leczone krwią. Wykonanie wymienionych wyżej odczynów pozwala na stwierdzenie niezgodności w zakresie układu ABO oraz na wykrycie innych, nieregularnych przeciwciał w surowicy dawcy i biorcy (np. anty-Rh, anty-Kell, anty-P i in.). Na podstawie zgodnej próby krzyżowej nie można wnioskować o zgodności antygenów układu Rh biorcy i dawcy. Z tego względu wykonując próbę krzyżową należy dodatkowo i powtórnie wykonać oznaczenie czynnika Rh biorcy. Jeżeli w próbie zgodności brak jest aglutynacji, uważamy ją za zgodną. Jeżeli przetaczamy krew od wielu dawców, to wykonujemy próbę zgodności ich krwi z krwią biorcy, a ponadto dodatkowo wykluczamy obecność przeciwciał w ich surowicach, posługując się zestawem krwinek o znanych antygenach.

Możesz również polubić…