Wnioski kliniczne krwi włośniczkowej

Próbki krwi włośniczkowej, pobranej ze skóry główki płodu, są reprezentatywne dla całego krwiobiegu płodu. Wartości pH krwi włośniczkowej płodu znajdują się między wartościami stwierdzonymi w krwi żyły i tętnicy pępowinowej. Na początku prawidłowo przebiegającego porodu zwykle nie stwierdza się u płodu objawów niegazowej bądź gazowej kwasicy lub jedynie w przypadkach poważnej patologii ciążowej, jak cukrzyca, niewydolność nerek itp. Średnia wartość pH krwi włośniczkowej płodu w ciągu ostatnich czterech godzin prawidłowo przebiegającego porodu obniża się z 7,365 do 7,295, przy czym największe zmiany dokonują się w ostatnich 30 minutach przed porodem, a wartość pH obniża się nawet do 7,25. Wszystkie stany prowadzące do zaburzeń w wymianie płodów o-matczynej i niedotlenienie prowadzą do kwasicy. W tych warunkach wartości pH spadają poniżej 7,25. Istnieje dosyć wysoka korelacja pomiędzy wartościami parametrów równowagi kwasowo-zasadowej a stanem noworodka. Brak wykładników kwasicy stwierdzany w ostatnim pomiarze przed porodem pozwala oczekiwać, że stan noworodka będzie zadowalający. Stwierdzenie kwasicy u płodu wskazuje na możliwość urodzenia się dziecka w złym stanie. Jest to uzależnione od wielu czynników, jak: nasilenie kwasicy, jej przyczyna, czas trwania, sprawność mechanizmów adaptacyjnych itp. Zmiany wartości wykładników równowagi kwasowo-zasado- wej dokonują się z różną szybkością i dlatego jednorazowe ich oznaczenie stanowi informację tylko o aktualnym stanie płodu. Wartości pH krwi włośniczkowej płodu poniżej 7,19 są objawem kwasicy i stanowią wskazanie do szybkiego i oszczędzającego płód rozwiązania. Wartość pH między 7,25—7,20 należy rozpatrywać jako sygnał ostrzegawczy o zagrożeniu płodu. Najniższa wartość pH krwi włośniczkowej, jaką stwierdzono w grupie płodów, które utrzymały się przy życiu, wynosi 6,85. Krytyczne wartości pH krwi włośniczkowej, poniżej których następuje wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, są bliskie 6,70.

Możesz również polubić…