Deceleracja

Mianem deceleracji określamy zwolnienie płodowej częstości serca, pozostające w czasowym i prawdopodobnie przyczynowym związku ze skurczami (okresowa deceleracja) oraz ruchami płodu (sporadyczna deceleracja). Odróżnia się trzy typy deceleracji, to jest: wczesną — early, późną — late i zmienną — variable. Za przyczynę wczesnej deceleracji uważa się kompresję główki występującą w czasie skurczu. Przebieg wykresu płodowej częstości skurczów serca przypomina lustrzane odbicie krzywej obrazującej ciśnienie wewnątrzmaciczne, a początek obniżenia częstości skurczów serca zbiega się w czasie z narastaniem wewnątrzmacicznego ciśnienia. Późna deceleracja charakteryzuje się tym, że jej początek jest opóźniony w stosunku do narastania ciśnienia wewnątrzmacicznego i rozpoczyna się zwykle dopiero w momencie, gdy ciśnienie wewnątrzmaciczne osiąga maksymalne wartości. Późna deceleracja przemawia za niewydolnością maciczno-łożyskową. Zmienna deceleracja charakteryzuje się szybko po sobie następującymi zwolnieniami i przyśpieszeniami czynności serca, w związku z czym przebieg krzywej częstości skurczów serca płodu wykazuje nagłe jej obniżenie oraz naprzemienne szybkie zwyżki. Za przyczynę zmiennej deceleracji uważa się krótkotrwałe zaburzenia w przepływie krwi pępowinowej.

Możesz również polubić…